Contact met ons: Contact met Tennis Totaal 06 20 53 84 36 E-mail Tennis Totaal

Tennis Totaal - Tennisservice Noord
×
 x 

Winkelwagen is leeg
Winkelwagen
Winkelwagen is leeg

U bent belangrijk voor ons
Transparantie, respect en zorg voor uw privacy zijn voor ons van groot belang. We hechten dan ook veel waarde aan de gegevens die u ons bezorgt in het kader van onze handelsrelatie. Dit behelst het bezoek aan onze website, het aanmaken van een account of het plaatsen van een order.

Hieronder kunt u lezen wat dat concreet voor u betekent: welke gegevens worden er van u verwerkt, hoe doen we dit en hoe verzekeren we hiervan een optimale beveiliging.

Onze contactgegevens:
https://www.tennistotaal.nl
Handelsstraat 15
7917 RC Geesbrug (NL)
Nederland
KVK 53023048
T +31(0)524291222
E


Persoonsgegevens die wij verwerken
Tennis Totaal - Tennis Service Noord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gegevens die u ons zelf meedeelt:
Door het aanmaken van een account of het opvragen van informatie of door telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact met ons te nemen verstrekt u ons zelf een aantal persoonsgegevens. Sommige daarvan zijn noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestelling/vraag, andere helpen ons om u beter te leren kennen en onze diensten af te stemmen op uw behoeften. De gegevens die u ons noodzakelijk moet mededelen, geven wij aan op de formulieren door het symbool * (Verplicht veld). Als u kiest om te betalen via overschrijving na ontvangst van een factuur, kunnen wij uw kredietwaardigheid controleren. Voor het controleren van deze kredietwaardigheid gebruiken wij uw gegevens
Gegevens die wij verwerken delen wij alleen met derden als dat nodig is voor het uitvoeren van een bestelling, zoals uw naam en adres aan het postbedrijf, voor het verwerken van uw betaling of aan de leverancier die onze pakketten bij u bezorgt.

Gegevens die wij zelf toevoegen of bijhouden:
- Uw (unieke) klantnummer
- Uw klanthistorie (een overzicht van uw bestellingen, leveringen en betalingen)

Tennis Totaal - Tennis Service Noord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Tennis Totaal - Tennis Service Noord verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tennis Totaal - Tennis Service Noord neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tennis Totaal - Tennis Service Noord) tussen zit.

Tennis Totaal - Tennis Service Noord gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Wij gebruiken software van Unit4 voor onze boekhouding om de wettelijke administratie te voeren. Relaties die zich afmelden of die na 8 jaar niet meer actief zijn worden verwijderd uit onze correspondentie. Wilt u na die periode weer een bestelling plegen, dan dient u zich opnieuw te registreren.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Tennis Totaal - Tennis Service Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens, personalia, adresgegevens, plaats (locatie), e-mail en bankgegevens; 8 jaar of zo lang de wetgeving vereist. Met als reden om met u te communiceren en aan u te leveren.

Beperkt intern gebruik van gegevens
Onze interne procedures waarborgen dat alleen die medewerkers van uw persoonsgegevens kunnen kennisnemen die deze nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tennis Totaal - Tennis Service Noord verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tennis Totaal - Tennis Service Noord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tennis Totaal - Tennis Service Noord gebruikt alleen technische/functionele cookies.
Naam geplaatste cookie: e62afe579aeeea367560fa758a2fbafc
Aanbieder: tennistotaal.nl
Functie: Werking website/webshop
Bewaartermijn: Einde sessie (bij het verlaten van deze website)

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tennis Totaal - Tennis Service Noord en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tennis Totaal - Tennis Service Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 

Indienen van een klacht 
Tennis Totaal - Tennis Service Noord wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Deze privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op 01-10-2018 en is opgesteld in lijn met de huidige regelgeving.
Wij houden ons het recht voor om de verklaring regelmatig te herzien op basis van gebruikte technologieën of gewijzigde regelgeving. Bij een wezenlijke wijziging ontvangt u daarover bericht van ons.

KLANTENSERVICE

Voor vragen en support:
Bel naar: 06 20 53 84 36
E-mail:

Afdeling Verkoopondersteuning:
Bel naar: 0524 - 22 45 08
E-mail:

Bank: IBAN NL87 RABO 0126 9673 18