Contact met ons: Contact met Tennis Totaal 06 20 53 84 36 E-mail Tennis Totaal

Tennis Totaal - Tennisservice Noord
×
 x 

Winkelwagen is leeg
Winkelwagen
Winkelwagen is leeg

Algemene leveringsvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tennis Totaal Nederland b.v. gedane aanbiedingen en/of door haar met de opdrachtgever gesloten overeenkomst van aanneming.
Door het verlenen van een opdracht, dan wel door het door Tennis Totaal Nederland b.v. doen uitvoeren van enig werk, word de opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van uitsluitend onderstaande voorwaarden.

1. Aanbiedingen
a. Alle aanbiedingen geschieden volgens een gelijktijdig ingediende volledige omschrijving eventueel met tekening(en). Zij zijn voor Tennis Totaal Nederland b.v. vrijblijvend, totdat zij de opdracht heeft aanvaard en zij zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en -omstandigheden.
b. Tekeningen, ontwerpen en berekeningen blijven, ook na verlenen van de opdracht, eigendom van Tennis Totaal Nederland b.v. en de auteursrechten daarop blijven bij haar berusten.
c. Tenzij anders is overeengekomen is Tennis Totaal Nederland b.v. gehouden haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen onverminderd het bepaalde in paragraaf 2 van deze voorwaarden.
d. Indien binnen 30 dagen de aanbieding niet door een opdracht wordt gevolgd, dient, zo Tennis Totaal Nederland b.v. zulks verlangt, de offerte met alle daarbij behorende tekeningen, ontwerpen en berekeningen, binnen veertien dagen na daartoe door Tennis Totaal Nederland b.v. gedaan verzoek, franco aan deze te worden geretourneerd.
Tennis Totaal Nederland b.v. is gerechtigd vergoeding te vorderen van alle door haar gemaakte onkosten, verband houdend met de gedane aanbieding.
e. Een opdracht bindt Tennis Totaal Nederland b.v. eerst nadat zij deze schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.

2. Prijzen, risicoregeling
De bij de aanbieding opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de aanbieding en de oplevering van het werk de prijzen van grondstoffen, (hulp)materialen, de lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenfactoren, wijziging ondergaan ook al is deze wijziging geschied ten gevolge van eerder voorzienbare omstandigheden is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs te verlangen.

3. Meer-, minderwerk
a. Tennis Totaal Nederland b.v. is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering op de aanneemsom te brengen.
b. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Tennis Totaal Nederland b.v. hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften boven de in de aannemingsovereenkomst uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in die overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, terwijl minderwerk omgekeerd evenzo wordt vastgesteld.

4. Termijn van uitvoering, overmacht
a. De termijn waarbinnen het werk dient te worden uitgevoerd, vangt eerst aan nadat Tennis Totaal Nederland b.v. alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen, de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen, welke voor het werk moeten worden verkregen, zijn ontvangen, en de plaats, waar het werk dient te worden uitgevoerd naar het oordeel van de aannemer zodanig is, dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.
b. Tennis Totaal Nederland b.v. kan, indien betaling in termijnen is overeengekomen is, de termijn van uitvoering verlengen met de tijd gedurende welke de opdrachtgever een opeisbare termijn of gedeelte daarvan onbetaald laat.
c. Ingeval van verhindering het werk uit te voeren ten gevolge van overmacht-waaronder te verstaan elke van de wil en/of controle van Tennis Totaal Nederland b.v. onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend wordt verhinderd- is Tennis Totaal Nederland b.v. gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van het werk, zonder dat Tennis Totaal Nederland b.v. gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

5. Wijze van uitvoering
a. Tennis Totaal Nederland b.v. is gehouden het werk geheel naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt, dat het werk, door een niet aan Tennis Totaal Nederland b.v. te wijten oorzaak, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd is Tennis Totaal Nederland b.v. gehouden de door haar noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoering, zoals aangenomen, terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.
b. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen, dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot het door Tennis Totaal Nederland b.v. aangenomen werk behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van aangenomen werk geen vertraging ondervindt.
c. De opdrachtgever dient op zijn kosten- zo de uitvoering van het werk zulks naar oordeel van Tennis Totaal Nederland b.v. vergt- te zorgen voor voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen. Voorts dient de opdrachtgever, eveneens op zijn kosten, Tennis Totaal Nederland b.v. in staat te stellen voor de mogelijkheid van aansluiting van elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, en andere voor de uitvoering nodige energie, te zorgen.
d. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de regeling van het werk door Tennis Totaal Nederland b.v.
e. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen aan zich heeft voorbehouden en/of de uitvoering van enig onderdeel van het werk of daarmee samenhangende werkzaamheden niet door Tennis Totaal Nederland b.v. aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van niet-tijdige aanvoer of niet-tijdige uitvoering daarvan.

6. Materialen, eigendom, risico, keuring
a. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen en de grondstoffen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
b. Keuring dient door de opdrachtgever van de bouwstoffen op het werk, eventueel op overeengekomen monster, te geschieden. Dit geldt eveneens voor de door Tennis Totaal Nederland b.v. dan wel in haar opdracht door derden opgebrachte grond. Door de opdrachtgever alsdan niet gekeurde bouwstoffen en grond, worden geacht door hem te zijn goedgekeurd, zodat ter zake naderhand geen claim tot vergoeding van schade meer kan worden ingediend.
c. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te doen onderzoeken op basis van de daaraan door de N.S.F.(Nederlandse Sport Federatie) te stellen normen. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behoudens indien dit onderzoek tot afkeuring leidt, in welk geval de kosten voor rekening van Tennis Totaal Nederland b.v. komen, tenzij het betreft bouwstoffen, door de opdrachtgever of ingevolge zijn opdracht door derden ter beschikking gesteld of bouwstoffen, geleverd door een door de opdrachtgever aangewezen leverancier of van een door hem aangewezen fabrieksmerk.
d. Ingeval van afkeuring van bouwstoffen kan de opdrachtgever en/of Tennis Totaal Nederland b.v. vorderen dat een in onderling overleg getrokken door beide gewaarmerkt verzegeld monster daarvan wordt bewaard.
e. Afkomende materialen zullen voor rekening en risico van de opdrachtgever worden afgevoerd, denk o.a. aan eventueel vervuilde grond.
f. Voor de door Tennis Totaal Nederland b.v. voor de uitvoering van het werk benodigde materialen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging, van het moment af waarop zij op het werk zijn aangevoerd, gedurende de tijd dat zij aldaar buiten de normale werktijden en/of niet onder direct toezicht van Tennis Totaal Nederland b.v. verblijven.
g. De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, waaronder mede begrepen het gebouwde of te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle materiële schade.

7. Aansprakelijkheid
a. Tennis Totaal Nederland b.v. is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materieel en materiaal, voor zover veroorzaakt door foutieve constructies en/of berekeningen, door haar of in haar opdracht door derden gemaakt, voorts voor fouten of nalatigheid, bij de uitvoering van het werk, van Tennis Totaal Nederland b.v., zijn ondergeschikten of door hen, die door Tennis Totaal Nederland b.v. op het werk zijn aangesteld.
b. Tot vergoeding van overige schade, immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade is Tennis Totaal Nederland b.v. niet gehouden.
c. Het maximum schadebedrag tot vergoeding waarvan Tennis Totaal Nederland b.v. kan worden aangesproken, bedraagt niet meer dan het bedrag waarvoor het werk is of zou worden uitgevoerd.
d. Voor de gevolgen van gebreken van door Tennis Totaal Nederland b.v. verwerkte materialen en/of bouwstoffen is Tennis Totaal Nederland b.v. niet aansprakelijk.

8. Oplevering, onderhoudstermijn
a. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van de beide tijdstippen, waarop hetzij Tennis Totaal Nederland b.v. na de voltooiing van het werk daarvan aan de opdrachtgever schriftelijke kennis heeft gegeven hetzij de opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.
b. Gedurende dertig dagen, tenzij een langere periode uitdrukkelijk nader schriftelijk is overeenkomen, na dit tijdstip is Tennis Totaal Nederland b.v. gehouden in die periode op basis van de N.S.F.-normen aan de dag getreden gebreken aan het door haar uitgevoerde werk, welke schriftelijk te harer kennis zijn gebracht, te herstellen, met uitzondering van die gebreken welke een gevolg zijn van door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of werkwijze, van door haar of in haar opdracht door derden geleverde materialen of grondstoffen, of van enige van buiten komende oorzaak.
c. Na verstrijken van de in sub b genoemde termijn is Tennis Totaal Nederland b.v. niet meer aansprakelijk voor enig gebrek of schade aan het uitgevoerde werk dat een verborgen gebrek bevat, ontstaan door schuld van Tennis Totaal Nederland b.v., haar ondergeschikten of door Tennis Totaal Nederland b.v. in het werk gestelde, en Tennis Totaal Nederland b.v. tenzij binnen zes weken na ontdekking daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan Tennis Totaal Nederland b.v.
d. Indien opdrachtgever een keuring wenst, dient deze slechts te geschieden op basis van de N.S.F. -normen.
e. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van drie jaren na tijdstip van op levering wordt ingesteld.

9. Betaling
a. Het ingevolge de overeenkomst aan Tennis Totaal Nederland b.v. toekomende bedrag is het saldo, gevormd door de aanneemsom verhoogd c.q. verlaagd met hetgeen overigens aan of door haar ter zake van de overeenkomst verschuldigd is.
b. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient deze zonder beroep op compensatie of korting uiterlijk veertien dagen na die, waarop Tennis Totaal Nederland b.v. de betreffende termijn factuur inzake de aan de opdrachtgever heeft toegezonden, te zijn geschied.
c. Indien de opdrachtgever met de betaling van een sub b genoemde termijn in gebreke blijft is Tennis Totaal Nederland b.v. gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn aan haar is voldaan, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
d. Na de oplevering wordt door Tennis Totaal Nederland b.v. een eindafrekening ingediend. Van het eventueel verricht meerwerk c.q. niet verricht minderwerk wordt een duidelijk gespecificeerde nota ingediend. Reeds betaalde termijnen worden in mindering op het eindsaldo gebracht.
e. Betaling van het Tennis Totaal Nederland b.v. toekomende saldo wordt zonder beroep op compensatie of korting binnen dertig dagen na indiening van de eindafrekening aan deze gedaan.
f. Indien de opdrachtgever enige opeisbare termijn dan wel het saldo van de eindafrekening niet binnen de in dit artikel daarvoor gestelde termijn voldoet, is de opdrachtgever daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend op het moment waarop de opdrachtgever in verzuim raakt. Indien na verloop van vier weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, deze nog niet heeft plaatsgevonden en een nadien door Tennis Totaal Nederland b.v. verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin tot betaling heeft geleid, wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met 2% verhoogd.
g. Tennis Totaal Nederland b.v. is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor hetgeen de opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zal zijn. Bij niet voldoening hieraan is het sub c bepaalde van toepassing.
h. Zolang de betreffende nota’s niet zijn voldaan blijft het materiaal eigendom van Tennis Totaal Nederland b.v.

10. Annulering
a. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen of te annuleren. Indien dit geschiedt om andere redenen dan in gebreke blijven van Tennis Totaal Nederland b.v. om het werk uit te voeren op de wijze en binnen de tijd als overeengekomen, heeft Tennis Totaal Nederland b.v. naast de haar eventueel verschuldigde vervallen termijnen recht op volledige vergoeding van schade en bij annulering tevens op de vergoeding van winstderving, gesteld op 10% van de overeengekomen aannemingssom, c.q. van het niet betaalde gedeelte daarvan, verminderd met de door de beëindiging door Tennis Totaal Nederland b.v. niet gemaakte kosten.
b. Indien Tennis Totaal Nederland b.v. zijn verplichting niet na komt, dient de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke te stellen, haar daarbij een redelijk termijn stellend binnen welke Tennis Totaal Nederland b.v. alsnog het werk dient aan te vangen, dan wel het werk voort te zetten. Blijft Tennis Totaal Nederland b.v. alsdan nalatig, dan is de opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van Tennis Totaal Nederland b.v. zelf of door derden te doen uitvoeren c.q. te voltooien.

11. Geschillen
Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het Arrondissement Assen. Nederlands recht is van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Meppel en gelden voor alle handelsnamen onder Tennis Totaal Nederland b.v.

 

KLANTENSERVICE

Voor vragen en support:
Bel naar: 06 20 53 84 36
E-mail:

Afdeling Verkoopondersteuning:
Bel naar: 0524 - 22 45 08
E-mail:

Bank: IBAN NL87 RABO 0126 9673 18